Registrácia a prihlásenie

 • Ako sa zaregistrujem?

  Odpoveď:

  Registráciu vykonáte kliknutím na ikonu vpravo hore „prihlásiť sa“, zvoľte možnosť „registrácia“.

  Následne zadajte svoje meno, mailovú adresu a telefónne číslo. Zadaním validačného kódu, ktorý Vám zašleme na zadané číslo ukončíte registráciu. Následne skontrolujte svoju mailovú schránku a kliknite na aktivačný link.

  Registrácia je úspešne dokončená!

 • Neprišiel mi aktivačný mail, čo mám robiť?

  Odpoveď:

  Aktivačný mail by Vám mal byť doručený do niekoľkých minút. Pre istotu skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty/spamu. V prípade, ak aktivačný mail nepríde do 15 min a skontrolovali ste priečinky nevyžiadanej pošty, neváhajte kontaktovať podporu na support@transparex.sk

 • Prečo zadávam telefónne číslo?

  Odpoveď:

  Telefónne číslo slúži len na overenie jedinečnosti používateľa. Vaše číslo ani iné osobné alebo kontaktné údaje neposkytujeme tretím osobám ani nevyužívame na marketingové aktivity. Telefónne číslo slúži výlučne pre technické potreby systému TRANSPAREX.

 • Zabudli ste heslo?

  Odpoveď:

  V prípade zabudnutého hesla použite možnosť funkcionality „zabudnuté heslo“ po kliknutí na ikonu „prihlásenie“. Na Váš mail Vám bude doručený mail s pokynmi na obnovu hesla.

 • Zabudli ste prihlasovací mail?

  Odpoveď:

  V prípade ak ste zabudli svoju prihlasovaciu mailovú adresu kontaktujte našu technickú podporu na support@transparex.sk

 • Môžem zmeniť prihlasovací mail?

  Odpoveď:

  Áno, prihlasovací mail však nemôžete zmeniť v nastaveniach účtu. Pre zmenu kontaktujte technickú podporu na support@transparex.sk

 • Môžem zmazať svoj účet?

  Odpoveď:

  Áno, na zmazanie svojho účtu máte zákonné právo. Účet je možné vymazať v nastaveniach účtu.

Správa používateľov

 • Ako pridám nového použivateľa organizácie?

  Odpoveď:

  Nového používateľa pridáte nasledovne:

  1. vstúpte do nastavení účtu
  2. vyberte „Moje organizácie“
  3. pri názve organizácie vyberte ikonu vpravo „Správa používateľov“
  4. vyberte možnosť „+pridať používateľa“
  5. zadajte mailovú adresu nového používateľa
  6. v prípade, ak si želáte, aby nový používateľ mal práva na editáciu profilu organizácie, pridávanie alebo odstraňovanie používateľov, zvoľte možnosť „Nastaviť ako správcu organizácie“. Upozornenie: správcov organizácie môže byť viacero používateľov, pričom každý správca má rovnaké práva na editáciu informácií o spoločnosti.
  7. nový používateľ bude notifikovaný mailovou správou o pridaní k organizácii. V prípade ak nový používateľ nemá vytvorenú registráciu s daným mailom, bude mu organizácia pridelená po vykonaní registrácie.

   

 • Ako odstránim používateľa organizácie?

  New FAQ : Answer

Správa organizácie

 • Ako môžem pridať novú organizáciu?

  Odpoveď:

  Novú organizáciu môžete k svojmu účtu pridať cez nastavenia účtu. Na podstránku s možnosťou pridania organizácie sa môžete dostať rovno po prihlásení do svojho účtu, výberom možnosti „spravovať“ v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po prihlásení.
  Novú organizáciu môžete k svojmu účtu pridať prostredníctvom:
  1. eID
  2. poštou

  V prípade výberu možnosti validácie prostredníctvom eID budete presmerovaní na overovaciu stránku cez www.slovensko.sk, v ktorej môžte vybrať, ktorú spoločnosť chcete k svojmu používateľskému účtu pripradiť. Priradiť môžte neobmedzené množstvo organizácií, ku ktorým máte podľa ORSR alebo slovensko.sk dispozičné právo.
  V prípade výberu validácie poštou bude na adresu sídla spoločnosti formou doporučeného listu doručený validačný kód, ktorý je potrebné zadať kliknutím na ikonu „Autorizovať firmu – mám kód“

 • Môžem mať viac organizácií?

  Odpoveď: Áno, je možné pridať neobmedzené množstvo organizácií pre jedného používateľa, samozrejme v závislosti od skutočného vzťahu k organizácii.

  Oprávnenie na priradenie firmy/organizácie k používateľskému účtu vyplýva z registra právnických osôb, ktoré overujeme buď prostredníctvom využitia eID používateľa, alebo formou zadania validačného kódu, ktorý zasielame prostredníctvom pošty formou doporučenej listovej zásielky.

 • Ako odstránim ogranizáciu z môjho účtu?

  Odpoveď:

  V nastaveniach účtu zvoľte možnosť výberu „Moje organizácie“. Pri názve organizácie v pravej časti riadku vyberte možnosť „Vymazať“. Po potvrdení akcie odstránite prepojenie medzi Vašim účtom a vybranej organizácie.

  V prípade ak používateľ autorizoval organizáciu pomocou eID administrátor nemá možnosť takéhoto používateľa z organizácie odobrať. Používateľ tak môže urobiť jedine sám.

  V prípade ak sa zmení oprávnená osoba zmenou zápisu v ORSR alebo v registri právnických osôb s dopadom na pridelené organizácie prostredníctvom www.slovensko.sk, systém automaticky odoberie takúto osobu z organizácie.

 • Došlo k zmene štatutára, aký to bude mať vplyv na používateľov organizácie?

  V prípade ak došlo k zmene štatutára, alebo k zmene oprávnenej osoby, pričom zároveň táto osoba validovala organizáciu prostredníctvom eID, bude každý používateľ organizácie, v prípade snahy o používanie funkcionalít priradených len právnickým osobám, vyzvaný na opätovnú validáciu organizácie. Žiadne z údajov, ktoré spoločnosť upravovala nebudú zmenou na poste oprávnenej osoby (štatutára) dotknuté a po opätovnej validácii budú všetky údaje k dispozícii používateľom organizácie.

 • Ako zmením oprávnenú osobu v organizácii?

  Odpoveď:

  Oprávnenú osobu nie je možné zmeniť. Oprávnenou osobou je osoba, zapísaná v ORSR alebo v Registri právnických osôb ako štatutár, resp. osoba oprávnená konať za spoločnosť. Oprávnenú osobu je možné pridať prostredníctvom eID. Prostredníctvom prepojenia systému TRANSPAREX so www.slovensko.sk zisťuje systém automaticky, ktoré právnické osoby má fyzická osoba pridelené systémom slovensko.sk. Tieto právnické osoby je možné prostredníctvom eID validovať. Priradiť sa k organizácii môže každá fyzická osoba, ktorá má takéto oprávnenie prostredníctvom slovensko.sk.

 • Kto je administrátorom organizácie?

  Odpoveď:

  Administrátor organizácie je osoba s používateľským účtom, ktorá spĺňa jednu z požiadaviek:

  1. Validovala právnickú osobu zadaním validačného kódu

  2. Validovala právnickú osobu prostredníctvom eID

  3. Osoba, ktorá validovala organizáciu pridala nového používateľa, pričom pri pridaní používateľa zvolila možnosť „Nastaviť ako správcu organizácie“

 • Ako sa môžem stať administrátorom organizácie?

  Odpoveď:

  Administrátorom sa môžete stať v prípade ak validujete právnickú osobu, t.j. priradíte právnickú osobu k používateľskému účtu, alebo Vám administrátorské práva pridelí takáto osoba buď v momente priradenia Vášho používateľského účtu k organizácii, alebo v časti „Moje organizácie -> Správa používateľov-> nastaviť oprávnenia -> nastaviť ako správcu organizácie“

  Viac pozri otázku „Kto je administrátorom organizácie“.

 • Aké práva má administrátor a používateľ organizácie?

  Odpoveď:

  Administrátor

  – právo priradiť alebo odobrať používateľov
  – právo editovať používateľov organizácie
  – právo editovať profil organizácie
  – právo pridávať, editovať, odoberať referencie organizácie
  – právo overovať referencie dodávateľov
  – právo pridávať a odoberať partnerov organizácie
  – právo čítať a odosielať poštu

  Používateľ
  – právo sledovať kompletný profil organizácie bez možnosti editácie
  – právo čítať a odosielať poštu

Stránka „Nákup“

 • Čo znamená „Najvýznamnejší dodávateľ“?

  Odpoveď:

  Na stránke „Nákup“ je v úvodnej časti zobrazovaný najvýznamnejší dodávateľ, za ktorého je považovaná tá firma/spoločnosť, ktorá realizovala dodávky v najväčšom finančnom objeme. Z pohľadu dodávok je pre vizualizáciu rozhodujúci súčet všetkých cenových ponúk, ktoré sa stali vo verejnom obstarávaní úspešné. Do vizualizácie nevstupujú ceny dodatkov k zmluvám.

 • Čo znamená „Najčastejší uchádzač“?

  Odpoveď:

  Za najčastejšieho uchádzača je považovaná firma, ktorá v rámci všetkých verejných obstarávaní, vyhlásených daným verejným obstarávateľom, predložila najväčší počet ponúk. Rozhodujúcim faktorom je samotný počet ponúk, a teda nie je rozhodujúce, či predložené ponuky boli úspešné, neúspešné alebo vylúčené. Do počtov predložených ponúk vstupujú aj ponuky/objednávky/zmluvy uzatvorené prostredníctvom zákaziek s nízkou hodnotou.

  Vzhľadom na absenciu zákonnej úpravy povinného zverejňovania priebehu zákaziek s nízkou hodnotou a zároveň, vzhľadom na to, že verejní obstarávatelia ponuky zo ZsNH nezverejňujú, v systéme TRANSPAREX nie sú zohľadnené neúspešné ponuky predložené v rámci prieskumu trhu pre potreby určenia najčastejšieho uchádzača.

 • Čo znamená „Top zákazka podľa objemu“?

  Odpoveď:

  Jedná sa o najväčšiu vyhlásenú zákazku z pohľadu predpokladanej hodnoty. Pre určenie zákazky s najvyšším objemom je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky a to najmä vzhľadom na fakt, že sa porovnávajú aj vyhlásené a neukončené resp. zrušené zákazky. Finálna cena je určená len pri riadne ukončených zákazkách, čím by boli zo štatistík vylúčené všetky prebiehajúce alebo zrušené zákazky verejného obstarávateľa.

 • Ako sa vypočítava priemer z referencií?

  Odpoveď:

  Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný vyhotoviť referenciu každému dodávateľovi po ukončení plnenia zmluvy. Referencie sú v súčasnej dobe vystavované buď ako uspokojivé alebo ako neuspokojivé. Priemer z referencií sa vypočítava aritmetickým priemerom všetkých vystavených referencií a pomere hodnotenia (zo zverejnených referencií na stránke Úradu pre verejné obstarávanie ako aj referencií zverejnených v Elektronickom kontraktačnom systéme).

 • Aké zákazky sa nachádzajú v zozname zákaziek?

  Odpoveď:

  Na stránke „Nákup“ sa nachádzajú všetky zákazky, ktoré verejný obstarávateľ:

  – sú vyhlásené vo vestníku verejného obstarávania ale v súčasnosti neukončené

  – boli vyhlásené a riadne ukončené – vestník verejného obstarávania

  – boli zrušené – vestník verejného obstarávania

  – zákazky, ktoré boli riadne vyhlásené a riadne ukončené v Elektronickom kontraktačnom systéme

  – zákazky s nízkou hodnotou, o ktorých verejný obstarávateľ povinne informoval v súhrnnej správe. Súhrnné správy sú pravidelne zverejňované vo vestníku verejného obstarávania, neobsahujú však informácie o oslovených ale neúspešných uchádzačoch alebo informácie o ich cenových ponukách.

 • Môže používateľ pridať sám novú zákazku do zoznamu zákaziek?

  New FAQ : Answer

 • Je možné editovať zoznam zákaziek?

  Odpoveď:

  Nie, zoznam zákaziek je dopĺňaný automaticky z verejne dostupných zdrojov, vestníka verejného obstarávania a elektronického kontraktačného systému. V prípade, ak je Vaša firma objednávateľom a chce zverejniť obchodný prípad, využite možnosť vytvorenia referencie Vášmu dodávateľovi.

 • Prečo v niektorých zákazkách chýba určenie predpokladanej hodnoty zákazky?

  Odpoveď:

  Verejný obstarávateľ pri vyhlasovaní zákazky vo vestníku verejného obstarávania nie je povinný určiť predpokladanú hodnotu zákazky (napr. môže určiť predpokladaný rozsah). 

  Pri zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých výsledky sú zverejňované vo forme súhrnnej správy verejní obstarávatelia predpokladanú hodnotu zákazky nezverejňujú.

 • Prečo v niektorých zákazkách chýba určenie výťaznej ceny resp. konečnej hodnoty zákazky?

  Odpoveď:

  Niektorí obstarávatelia porušujú zákonnú povinnosť povinného zverejňovania a nezverejnia ani výslednú cenu zákazky a ani povinne zverejňované dokumenty ako zápisnica  z vyhodnotenia ponúk alebo ponuky uchádzačov.

  Výsledná cena nevíťazných ponúk často nie je uvedené napríklad v prípadoch, kedy bola súčasťou obstarávania elektronická aukcia a verejní obstarávatelia nezverejnili protokol z aukcie alebo v záverečnej zápisnici nezverejnili cenové návrhy po aukcii. Z daného dôvodu nebolo možné pri prechádzaní dostupnej dokumentácie určiť, aké boli výsledné ceny jednotlivých uchádzačov/účastníkov súťaže.

   

 • Prečo v niektorých zákazkách nie je k dispozícii detail zákazky?

  New FAQ : Answer

 • Ako sa vypočítavajú úspory v zákazkách?

  New FAQ : Answer

 • Prečo pri niektorých zákazkách chýba celý dátum realizácie zákazky?

  Odpoveď:

  Jedná sa najmä o zákazky s nízkou hodnotou. Zákazky s nízkou hodnotou nie sú povinne zverejňované a teda nie je známy dátum začiatku a konca ponukového konania, rovnako nie sú známe informácie o oslovených firmách či ponukových cenách.

  Informácie o zákazkách s nízkou hodnotou sú zverejňované formou súhrnnej správy, ktorú je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz za štvrťrok, pričom je zverejňovaný len dátum uzatvorenia obchodného vzťahu. 

  Z daných dôvodov v zozname zákaziek nie je uvedený začiatok súťaže, ale len koniec, t.j. vyššie uvedený dátum uzatvorenia obchodného vzťahu.

 • Aké hodnoty sú uvedené v grafe „Grafické rozloženie podľa dodávateľov“?

  Odpoveď:

  Na mape sú prehľadne zobrazené sídla firiem, s ktorými verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu. 

 • Čo môžem nájsť v grafe „Štruktúra vzťahov v zákazkách“?

  Odpoveď:

  V interaktívnom grafe je možné zobraziť previazanosť vzťahov v jednotlivých zákazkách. Pri dvojkliku na konkrétnu zákazku budú zobrazení všetci uchádzači, ktorí v zákazke predložili ponuku s farebným zobrazením úspešnej, neúspešnej alebo vylúčenej ponuky.

  Pri ďalšom rozklinutí konkrétneho dodávateľa sa zobrazia všetky zákazky, v ktorých tento dodávateľ predložil ponuky. 

  Takýmto spôsobom je možné prehľadávať rôzne dodávateľské alebo konkurenčné vzťahy v rôznych zákazkách a vytvoriť si presnejší obraz o priebehu verejného obstarávania, prípadne odkryť skryté vzťahy či neštandardné vzorce správania.

  V prípade záujmu o zistenie konkrétnych vzťahov alebo identifikáciu neštandardných vzorcov správania konkrétnych obstarávateľov alebo konkrétnych firiem kontaktujte naše obchodné oddelenie na info@transparex.sk alebo využite kontaktný formulár.

 • Aké hodnoty sú uvedené v hornej informačnej lište?

  Odpoveď:

  V lište, ktorá sa nachádza v úvode karty „Nákup“ sa nachádzajú rýchle a prehľadné ukazovatele o verejnom obstarávateľovi. Hodnoty sú uvedené ako absolútne, t.j. hodnoty celkom od roku 2015 do súčasnosti. Ku každej hodnote je tiež zobrazená medziročná zmena vyjadrená v percentách. Zmena môže byť stúpajúca alebo klesajúca, v závislosti od reálneho správania sa verejného obstarávateľa. Zmeny sú aktualizované vždy raz ročne, k ukončenému predchádzajúcemu kalendárnemu roku.

Stránka „Predaj“

 • Aké hodnoty sú uvedené v hornej informačnej lište?

  Odpoveď:

  V lište, ktorá sa nachádza v úvode karty „Predaj“ sa nachádzajú rýchle a prehľadné ukazovatele o účasti firmy vo verejnom obstarávaní. Hodnoty sú uvedené ako absolútne, t.j. hodnoty celkom od roku 2015 do súčasnosti. Ku každej hodnote je tiež zobrazená medziročná zmena vyjadrená v percentách. Zmena môže byť stúpajúca alebo klesajúca, v závislosti od reálneho správania sa verejného obstarávateľa. Zmeny sú aktualizované vždy raz ročne, k ukončenému predchádzajúcemu kalendárnemu roku.

 • Čo znamená „Najvýznamnejší odberateľ“?

  Odpoveď:

  Najvýznamnejším odberateľom je verejný obstarávateľ, s ktorým bol uzatvorený najvyšší objem zmlúv. Hodnota zmlúv je vyjadrená ako súčet výsledkov verejných obstarávaní, pričom v tejto hodnote nie sú zohľadňované výšky dodatkov k zmluvám.

 • Čo znemená „Najčastejší konkurent“?

  Odpoveď:

  Najčastejším konkurentom je firma, ktorá predložila najviac konkurenčných ponúk vo verejných obstarávaniach. Pre určenie, kto je najčastejší konkurent je rozhodujúci absolútny počet ponúk, teda nie je rozhodujúce, kto v súťažiach bol úspešný, neúspešný alebo vylúčený, ale porovnávajú sa všetky súťaže, v ktorých sa skúmaný subjekt vyskytol ako uchádzač.

 • Čo znamená „Top zákazka podľa objemu“?

  Odpoveď:

  Top zákazka podľa objemu je zákazka s najvyššou finančnou hodnotou podľa výsledku verejného obstarávania. Pre takúto zákazku nie sú zohľadňované prípadné dodatky alebo suma skutočného plnenia, rozhodujúca je víťazná cena uchádzača.

 • Ako sa vypočítava priemer z referencií?

  Odpoveď:

  Priemer z referencií je vypočítaný ako aritmetický priemer zo všetkých vystavených referencií v pomere k jednotlivým hodnoteniam. V prípade vlastných referencií, ktoré si firma vloží do zoznamu referencií sama, je takáto referencia zahrnutá do celkového hodnotenia len v prípade ak ju potvrdí objednávateľ. Referenciu, ktorú  vloží používateľ sám môže ohodnotiť len jeho objednávateľ. Používateľ hodnotiť vlastnú referenciu nemôže.

 • Aké zákazky sa nachádzajú v zozname zákaziek?

  Odpoveď:

  V zozname zákaziek sa nachádzajú všetky verejné obstarávania, v ktorých bola firma identifikovaná ako uchádzač, t.j. predložila ponuku.

  V zozname je ikonou uvedený výsledok obstarávania pre danú firmu, t.j. či bola firma úspešná, neúspešná alebo vylúčená. Zoznam je možné radiť alebo pomocou rozšíreného filtra vyhľadávať napr. podľa poskytnutej zľavy, výsledku, obstarávateľa alebo podľa konkurentov, t.j. firiem, ktoré spolu s firmou predložili ponuku.

 • Prečo pri niektorých zákazkách chýba celý dátum realizácie zákazky?

  Odpoveď:

  V zozname zákaziek sa nachádzajú aj informácie zo zákaziek s nízkou hodnotou. Informácie o takýchto zákazkách sa zverejňujú vo vestníku verejného obstarávania vo forme súhrnnej správy, minimálne raz za štvrťrok. V súhrnnej správe verejný obstarávateľ zverejňuje informáciu o tom, s kým bola za predchádzajúce obdobie uzatvorená zmluva, pričom sa uvádza len dátum uzatvorenia zmluvy/objednávky. Nezverejňuje sa dátum začiatku a konca ponukového konania, nakoľko obstarávateľ môže pri zákazkách s nízkou hodnotou objednávať aj priamo.

 • Prečo v niektorých zákazkách chýba určenie predpokladanej hodnoty zákazky?

  New FAQ : Answer

 • Prečo pri niektorých zákazkách nie je vypočítaná úspora?

  Odpoveď:

  Všeobecne, úspora nie je vypočítaná v tých prípadoch, kedy objektívne chýbajú informácie pre jej výpočet.

  Takáto situácia môže nastať v dvoch prípadoch:

  1. Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou. Takéto zákazky sa zverejňujú vo vestníku verejného obstarávania vo forme súhrnných správ, minimálne raz za štvrťrok. Verejní obstarávatelia v nich uvádzajú len dátum uzatvorenia zmluvy/objednávky a jej cenu. Pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je verejný obstarávateľ povinný vypracovať ich predpokladanú hodnotu a z tohto dôvodu sa takéto informácie vo vestníku verejného obstarávania nezverejňujú.

  2. Verejný obstarávateľ nedodržal povinnosť povinného zverejňovania po ukončení zákazky. Deje sa tak napríklad v prípadoch, kedy bola realizovaná elektronická aukcia, ale v konečných zápisniciach obstarávateľ nezverejní všetky ceny, ktoré vzišli z aukcie. Ďalším častým prípadom je čiastočné alebo úplné nezverejňovanie povinných dokladov ako napríklad zápisníc z otvárania ponúk, ich vyhodnotenia alebo samotných ponúk uchádzačov. 

  V zásade ceny jednotlivých uchádzačov v systéme TRANSPAREX nie sú uvedené v prípade, ak to z objektívnych dôvodov nebolo možné. V prípade, ak pri skúmaní zverejnených informácií nájdete chybu, neváhajte ju nahlásiť buď funkcionalitou priamo na stránke alebo prostredníctvom adresy support@transparex.sk.

 • Ako sa vypočítavajú úspory v zákazkách?

  Odpoveď:

  Úspory sú uvádzané ako pomer predpokladanej hodnoty zákazky k výške predložených ponúk. 

  V prípadoch, kedy nebola zverejnená predpokladaná hodnota zákazky sme zvolili nasledovnú metodiku:

  1. V prípade ak bolo predložených viac ponúk, za predpokladanú hodnotu zákazky sme určili najvyššiu cenu z predložených ponúk.

  2. V prípade ak bola predložená len jedna ponuka, ale cena sa znižovala v elektronickej aukcii sme za predpokladanú hodnotu zákazku určili cenu vstupnej ponuky a následne sme porovnávali vstupnú ponuku a cenu ponuky po ukončení aukcie.

  3. V prípade, ak bola predložená len jedna ponuka a v procese obstarávania nedošlo k jej zmene, sme za predpokladanú hodnotu zákazky určili cenu ponuky.

  Takéto prípady boli uplatnené najmä v prípade zákaziek realizovaných v elektronickom kontraktačnom systéme.

 • Môžem vyhľadať zákazky podľa konkurentov?

  Odpoveď:

  Áno. Prejdite do zoznamu všetkých zákaziek kliknutím na „Zobraziť viac“ v zozname zákaziek. Využite možnosť funkcionalít rozšíreného filtra. Vyhľadajte firmu, ktorá môže byť konkurentom skúmaného subjektu. Po výbere sa Vám zobrazia všetky zákazky, v ktorých tieto firmy predložili konkurenčné ponuky. Vybrať môžete neobmedzené množstvo konkurentov.

 • Čo znamená graf „Objemy podľa CPV“?

  Odpoveď:

  Pri vyhlasovaní zákazky verejný obstarávateľ vždy uvedie tzv. CPV kód, ktorý číselným vyjadrením vo všeobecnosti určuje čo obstarávateľ plánuje nakúpiť. Týmto spôsobom je tak možné vyjadriť, aké typy zákaziek firma preferuje. Zároveň to určuje aj jej obchodné zameranie, čo výrazne pomáha určiť segment záujmu podnikateľa.

 • Čo je to CPV?

  Odpoveď:

  CPV stanovuje samostatný klasifikačný systém pre verejné obstarávania, ktorý má za cieľ štandardizovanie referencií používaných obstarávateľmi a subjektmi na opis predmetu obstarávacích zmlúv.

  Verejný obstarávateľ je vždy pri vyhlasovaní verejného obstarávania povinný uvádzať CPV kódy, ktorými určí aký typ tovarov/služieb/prác sa rozhodol nakúpiť. CPV kódy následne slúžia na identifikáciu zákaziek, obchodného zamerania dodávateľov, vyhľadávanie konkurentov alebo hľadanie nových obchodných príležitostí.

   

 • Akým spôsobom sú určení „Najväčší odberatelia VO“?

  Odpoveď:

  V grafe najväčších odberateľov sú uvedené organizácie s ktorými firma uzatvorila najväčší objem zmlúv. Finančné vyjadrenie predstavuje súčet uzatvorených zmlúv podľa ukončených verejných obstarávaní. Do celkovej hodnoty nie sú započítavané ceny prípadných dodatkov.

 • Aké hodnoty sú uvedené v grafe „Grafické rozloženie podľa počtu zmlúv“?

  Odpoveď:

  Jednoduchá navigácia zobrazujúca odberateľov podľa sídla okresov. 

 • Kto je uvedený v tabuľke „Zoznam konkurentov“?

  Odpoveď:

  TRANSPAREX obsahuje informácie o všetkých ponukách predložených vo všetkých verejných obstarávaniach od roku 2015. 

  Konkurenti sú určovaní podľa predložených proti-ponúk v jednotlivých súťažiach. Počet predložených konkurenčných ponúk určuje významnosť konkurentov. Týmto spôsobom sú zobrazované firmy v tabuľke konkurentov. Je možné zobraziť konkurentov podľa počtu predložených konkurenčných ponúk alebo podľa celkového objemu predpokladaných hodnôt zákaziek, v ktorých boli konkurenčné ponuky predkladané.

 • Čo znamená graf „Vývoj úspor“?

  Odpoveď:

  V TRANSPAREX sú analyzované všetky predložené ponuky jednotlivých uchádzačov. Úspora je vypočítaná ako podiel predpokladanej hodnoty zákazky k výške cenovej ponuky. Graf vývoja úspor predstavuje celkový priemer ponúknutých úspor v jednotlivých zákazkách počas jednotlivých rokov. 

 • Čo znamená graf „Vývoj objemov“?

  Odpoveď:

  V TRANSPAREX sú sledované všetky predložené ponuky jednotlivých uchádzačov. V grafe vývoja objemov je vypočítaný súčet všetkých predpokladaných hodnôt zákaziek, v ktorých firma predložila cenovú ponuku. Takto je možné vyhodnotiť progres obchodných aktivít konkrétnej firmy.

 • Aké hodnoty sú uvedené v grafe „Vývoj počtu zákaziek“?

  New FAQ : Answer

 • Aké hodnoty sú uvedené v grafe „Priemerný počet konkurentov“?

  Odpoveď:

  V TRANSPAREX sú sledované všetky ponuky uchádzačov, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania, t.j. či bola ponuka úspešná, neúspešná alebo vylúčená. Takto je možné zistiť, aké konkurenčné prostredie je v zákazkách, ktorých sa uchádzač zúčastňuje. Iné zdroje ktoré uvádzajú priemerný počet konkurentov vychádzajú len z informácií o víťazných verejných obstarávaniach. Taktéto údaje sú jednak veľmi obmedzené svojou výpovednou hodnotou a zároveň zachytávajú len veľmi obmedzený počet súťaží, keďže sa zameriavajú len na tie zákazky, v ktorých bol uchádzač úspešný. Jedinečnosť TRANSPAREX-u je práve v analyzovaní všetkých predložených ponúk, t.j. aj neúspešných, vieme úplne presne vyhodnotiť počet konkurentov v každej zákazke, ktorej sa firma zúčastnila a týmto uviesť priemerný počet konkurentov či už podľa jednotlivých rokov alebo celkovo. 

 • Čo znamená graf „Vývoj koncentrácie na trhu“?

  Odpoveď:

  Graf vyjadruje akú snahu musel podnikateľ vynaložiť na dosiahnutie zisku. 

  Os x na grafe vyjadruje počet predložených ponúk, os y jednotlivé roky. Znamená to teda, že čím väčší objem (vyjadrený krúžkom) sa nachádza čím nižšie, tým menej úsilia musela firma vynaložiť na zisk tohto objemu (predložili menej ponúk s vyšším víťazným objemom).

  Z praktického pohľadu je tento graf využiteľný pri porovnávaní obchodnej a administratívnej sily podnikateľa. Koncentrácia na trhu však môže byť aj signálom neštandardného správania, preto je potrebné vnímať graf v kontexte s koncentráciou konkurencie. 

 • Čo môžem nájsť v grafe „Štruktúra vzťahov v zákazkách“?

  Odpoveď:

  Grafické znázornenie, kde sa v strede nachádza skúmaná firma a od nej sa odvíjajú zákazky, v ktorých predložila ponuku. Graf obsahuje farebné rozlíšenie úspešných, neúspešných aj vylúčených ponúk. Pri kliknutí na konkrétnu zákazu je možné vidieť všetky zúčastnené firmy v súťaži.

  Graf štruktúry vzťahov v zákazkách môže tiež pomôcť odhaliť neštandardné prepojenia firiem.

  V prípade záujmu o hlbšiu analýzu podnikateľských aktivít konkrétnej firmy, súboru firiem alebo obstarávateľa využitím zložitejších metód skúmania využite naše doplnkové služby hĺbkových analýz, prípadne nás pre zodpovedanie otázok konaktujte na support@transparex.sk

 • Môžem upraviť informácie o mojej firme, ktoré sú uvedené v časti „Predaj“?

  TRANSPAREX sa vyznačuje aj tým, že o firmách poskytuje informácie bez priamej možnosti editácie samotnou obchodnou spoločnosťou, poskytuje tým transparentné informácie bez skreslenia.

  Používateľ nemôže upraviť sám informácie, ktoré sú zobrazované ho jeho spoločnosti v časti „Predaj“. Ak však identifikujete nesprávne informácie (vyplývajúce napr. z administratívnej chyby pri prepisovaní údajov o spoločnosti zo zápisníc z verejného obstarávania, a pod.), môžte využiť funkcionalitu „nahlásiť chybu“ priamo na stránke, alebo nás kontaktujte na support@transparex.sk

 • Na stránke sa nachádzajú chybné údaje. Ako ich mám opraviť?

  Odpoveď:

  Ak ste identifikovali akékoľvek nesprávne informácie zobrazované v TRANSPAREX, využite funkcionalitu nahlásenia chyby priamo na stránke alebo nás kontaktujte na support@transparex.sk

 • Aké roky resp. aké časové obdobie je na stránke analyzované?

  Projekt TRANSPAREX zobrazuje dáta o verejnom obstarávaní pre tie zákazky, ktoré boli vyhlásené po roku 2015. Zákazky vyhlásené pred rokom 2015 mali množstvo dátových chýb, ktoré spôsobovali početné problémy so spracovaním. Pre zvýšenie kvality zobrazovaných dát sme sa rozhodli poskytovať informácie len o tých zákazkách, ktoré boli vyhlásené po roku 2015.

Stránka „Referencie“

 • Odkiaľ sú informácie o referenciách?

  Odpoveď:

  Referencie vrátane popisu a hodnotenia sú prevzaté zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie a Elektronického kontraktačného systému.

  Referencie si zároveň môže vyplniť samotný používateľ/správca organizácie, avšak hodnotenie kvality môže prideliť len objednávateľ. V prípade ak je na stránke TRANSPAREX zverejnená vlastná referencia overená objednávateľom, je takáto referencia považovaná za pravdivú a ďalej využívaná pre hodnotenie kvality dodávateľa na stránke „Predaj“.

 • Môžem pridať vlastné referencie?

  Odpoveď:

  Áno, referencie môže pridávať každý používateľ, ktorý sa prihlásil k vlastnej firme, alebo  ktorého firma priradila medzi svojich používateľov.

  Referenciu môžete vyplniť a zverejniť, nemôžte však sami vložiť hodnotenie referencie. Po zadaní organizácie, ktorá bola objednávateľom bude táto organizácia notifikovaná o vytvorení referencie a môže referenciu ohodnotiť. V prípade, ak máte záujem o čo najrýchlejšie ohodnotenie referencie, kontaktujte svojho objednávateľa s urgenciou potvrdenia referencie.

 • Ako získam hodnotenie kvality za vlastnú referenciu?

  Odpoveď:

  Vlastnú referenciu vytvorenú používateľom môže hodnotiť jedine objednávateľ. Po vytvorení a publikovaní referencie bude systémom TRANSPAREX notifikovaný o vytvorení referencie a systémom požiadaný o ohodnotenie obchodného vzťahu. Referencia bude v zozname referencií zverejnená aj bez hodnotenia objednávateľa, po hodnotení zo strany objednávateľa sa toto hodnotenie zobrazí aj v zozname. 

  V prípade ak je objednávateľom zahraničný subjekt, alebo objednávateľ objektívne nemôže referenciu ohodnotiť, pre individuálne riešenie takýchto prípadov kontaktujte podporu na support@transparex.sk.

 • Musí moju vlastnú referenciu potvrdiť môj objednávateľ?

  Odpoveď:

  Áno, referenciu môže hodnotiť len objednávateľ. V prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je objednávateľ schopný referenciu potvrdiť, pre individuálne riešenie takýchto prípadov kontaktujte podporu na support@transparex.sk

 • Informácie v referenciách nie sú správne, ako to mám opraviť?

  Odpoveď:

  Referencie, ktoré sú vystavené verejnými obstarávateľmi a zverejnené v registri referencií vedeným Úradom pre verejné obstarávanie resp. referencií zverejnených v Elektronickom kontraktačnom systéme nie je možné v systéme TRANSPAREX meniť, upravovať alebo mazať. Pre editáciu takýchto referencií musíte kontaktovať verejných obstarávateľov alebo podať odvolanie Úradu pre verejné obstarávanie.

 • Môžem upravovať obsah referencie?

  Odpoveď:

  TRANSPAREX sa vyznačuje aj tým, že poskytuje informácie o podnikateľoch, ktoré oni sami upravovať nemôžu.

  V prípadoch, kedy sú referencie preberané z oficiálnych databáz Úradu pre verejné obstarávanie alebo Elektronického kontraktačného systému, nie je používateľ systému TRANSPAREX oprávnený tieto referencie meniť, upravovať alebo požadovať správcu systému o ich úpravu alebo stiahnutie zo zoznamu.

  Upravovať obsah referencií je možné jedine v prípadoch vlastných referencií vytvorených priamo používateľom.

 • Čo znamená hodnota zmluvy v referencii?

  Odpoveď:

  Hodnota zmluvy je preberaná zo zoznamu referencií vedených Úradom pre verejné obstarávanie ako celková hodnota zmluvy vrátane hodnoty dodatkov.

Stránka „Partneri“

 • Čo je uvedené na stránke „Partneri“?

  Odpoveď:

  Za partnerov sú považované nasledovné organizácie:

  1. Dodávateľ – firma/partner verejného obstarávateľa identifikovaný ako víťaz verejného obstarávania

  2. Odberateľ – verejný obstarávateľ, v ktorého verejnom obstarávaní bola úspešná daná firma.

  3. Partner – firma, s ktorou bola predložená spoločná ponuka vo verejnom obstarávaní a zároveň bola táto ponuka úspešná. Firmy, ktoré síce vo verejnom obstarávaní predložili ponuku ako konzorcium, ale takáto ponuka nebola úspešná, nie sú považované za partnerov. 

  4. Partneri sú identifikovaní aj z centrálneho registra zmlúv. V centrálnom registri sú uvádzané zmluvné strany dodávateľsko-odberateľských vzťahov, z čoho čerpá aj systém TRANSPAREX s určením kto bol dodávateľ a kto odberateľ. Tieto vzťahy sú následne vizualizované v zozname partnerov.

 • Čo znamená „Dátum priradenia“ partnera?

  Odpoveď:

  Z verejne dostupných zdrojov (vestník verejného obstarávania, elektronický kontraktačný systém, centrálny register zmlúv) sú čerpané informácie o vzniku obchodného vzťahu. V TRANSPAREX je uvedený prvý dátum vzniku prvého obchodného vzťahu.

 • Môžem pridávať vlastných partnerov?

  Odpoveď:

  Áno, každý používateľ organizácie môže pridávať partnerov. Partnera je možné pridať jednoduchým kliknutím na ikonu v záhlaví konkrétnej partnerskej organizácie, alebo na stránke „partneri“ v profile používateľa organizácie.

  Partnera, ktorého pridá organizácia sama, je možné editovať alebo vymazať. Partnera, ktorý je pridaný automaticky systémom TRANSPAREX nie je možné vymazať, používateľ však môže dopísať poznámky k partnerovi a priblížiť tak ostatným používateľom systému detaily obchodného vzťahu.

 • Musí môj partner potvrdiť pridanie za partnera?

  Odpoveď:

  Nie, partner nie je povinný takéto partnerstvo potvrdiť.

 • Ako zistím, kto si ma pridal za partnera?

  Odpoveď:

  V prípade pridania organizácie medzi partnerov bude táto organizácia notifikovaná systémom TRANSPAREX.

 • Môžem odobrať partnerov?

  Odpoveď:

  Je možné odobrať len tých partnerov, ktorých vloží používateľ sám. Partnerov, ktorých priradil systém TRANSPAREX nie je možné odobrať. V prípade oprávnených dôvodov na odobranie partnera kontaktujte podporu na support@transparex.sk

 • Na stránke partneri je chyba, ako ju mám opraviť?

  Odpoveď:

  V prípade akýchkoľvek potrieb kontaktujte technickú podporu na support@transparex.sk.

Stránka „Financie“

 • Aké hodnoty sú uvedené v hornej informačnej lište?

  Odpoveď:

  V hornej informačnej lište sú uvedené rýchle ekonomické informácie o organizácii vrátane zobrazenia medziročnej zmeny.

 • Čo je uvedené v časti „Skóring“?

  Odpoveď:

  Grafické a číselné zobrazenie výpočtu najčastejšie používaných hodnotení ekonomickej kondície firmy. Tieto ekonomické výpočty sú všeobecne používané na zisťovanie rizík vyplývajúcich z ekonomických ukazovateľov.

 • Odkiaľ sú čerpané informácie o finančných ukazovateľoch?

  Odpoveď:

  Všetky informácie o finančných ukazovateľoch firiem a organizácií čerpáme z registra účtovných uzávierok. V prípade, ak identifikujete chybu v účtovných výkazoch, TRANSPAREX nie je oprávnený takéto chyby opravovať, jedine doplniť v prípade, ak prevzatie verejne dostupných dokumentov neprebehlo korektne.

 • Prečo pri niektorých organizáciách chýbajú finančné ukazovatele?

  Odpoveď:

  V TRANSPAREX sa snažíme dopĺňať všetky informácie priebežne, avšak nie vždy sa nám to musí podariť v aktuálnom čase. V prípade, ak identifikujete chýbajúce informácie, obráťte sa na support@transparex.sk.

  V TRANSPAREX sa nachádzajú aj údaje o živnostníkoch, pričom však daňové priznania z povahy ich právnej subjektivity nie sú zvereňovaným dokumentom. Z tohto dôvodu v TRANSPAREX nezverejňujeme finančné informácie o živnostníkoch, samostatne hospodáriacich roľníkoch, slobodných povolaniach alebo povolaniach spadajúcich pod samostatnú úpravu (napr. advokáti, umelci a pod.)

Stránka „Profil organizácie“

 • Aké informácie sú uvedené na profile organizácie?

  Odpoveď:

  Prvou stránkou po vyhľadaní organizácie je jej profil. Obsahuje stručné informácie s vysokou výpovednou hodnotou.

  Je možné nájsť identifikačné údaje spoločnosti, rizikové udalosti ako aj rýchle finančné ukazovatele. 

  Profil spoločnosti bol vypracovaný tak, aby v čo najstručnejšej forme poskytol čo najviac informácií.

 • Čo znamenajú rizikové udalosti?

  Odpoveď:

  Rizikovými udalosťami sú najmä identifikované nedoplatky na daniach alebo zdravotnom a sociálnom poistení, rovnako aj o dlžníkoch štátu. Tiež je možné nájsť informácie o záznamoch nelegálnych zamestnávateľov vedených inšpektorátom práce.

 • Rizikové udalosti zobrazujú moju organizáciu ako dlžníka. Dlh bol medzičasom vyrovnaný. Mám právo požiadať o zmenu na stránke?

  Odpoveď:

  Informácie o neplatičoch/dlžníkoch čerpáme z verejne dostupných zdrojov:

  1. Finančná správa,

  2. Sociálna poisťovňa,

  3. Zdravotná poisťovňa – Všeobecná, Union, Dôvera,

  4. Centrálny register pohľadávok štátu.

  TRANSPAREX zobrazuje aktuálne dáta, ktoré preberáme z týchto verejne dostupných zdrojov. Príslušné organizácie predmetné registre aktualizujú raz mesačne. TRANSPAREX nemá právo zasahovať do cudzích registrov a teda ani v prípade oprávnenej požiadavky (napr. medzičasom vyrovnaný dlh) nie sme oprávnení meniť informácie poskytované oficiálnymi zdrojmi.

 • Čo obsahuje „Detail organizácie“?

  Odpoveď:

  V detailných informáciách o spoločnosti nájdete štruktúru spoločnosti, štatutárov, členov predstavenstva a iných zástupcov firiem, informácie z obchodného registra ako aj grafické zobrazenie personálnych a majetkových prepojení spoločnosti.

 • Čo znamená „Štruktúra vzťahov“ v detaily organizácie?

  New FAQ : Answer

 • Informácie o organizácii obsahujú neaktuálne údaje. Ako ich môžem zmeniť?

  Odpoveď:

  Informácie zobrazované v detailoch organizácie preberáme z verejne dostupných zdrojov a snažíme sa o ich dennú aktualizáciu. V prípade, ak prebehla zmena v obchodnom registri, ale táto zmena ešte nie je zverejnená, v TRANSPAREX sa budú nachádzať pôvodné údaje.

  V prípade, ak došlo k zmene v spoločnosti/organizácii, a zmeny boli v príslušných registroch zverejnené ale v TRANSPAREX sa zmena nezobrazila, bez váhania kontaktujte support@transparex.sk.

Stránka „Obchodné príležitosti“

 • Ako získam informáciu o novej zákazke?

  Odpoveď:

  Všetky nové obchodné príležitosti môžte sledovať na danej podstránke. 

 • Môžem nastaviť sledovanie nových zákaziek podľa môjho výberu?

  Odpoveď:

  Nastavenie sledovania a notifikácie na nové zákazky alebo aktualizácie prebiehajúcich zákaziek je možné vo Vašom profile. Následne Vám budú doručované notifikácie do schránky správ. O doručenej notifikácii budete zároveň informovaní prostredníctvom kontaktného emailu.

 • Sú informácie o zákazkách aktuálne?

  Odpoveď:

  Informácie o prebiehajúcich zákazkách preberáme z Úradu pre verejné obstarávanie a aktualizácia stavu zákaziek prebieha na dennej báze.

 • Ako mám komunikovať s verejným obstarávateľom v zákazke?

  Odpoveď:

  Verejné obstarávanie sa vždy musí realizovať cez príslušné informačné systémy (EVO, ELENA, Josephine, eZakazky, Eranet a podobne). Odkaz na konkrétny informačný systém, v ktorom zákazka prebieha nájdete v detaile zákazky.

  Systém TRANSPAREX nie je nástrojom na elektronickú komunikáciu podľa §20 ZVO a verejní obstarávatelia nie sú zo zákona oprávnení komunikovať inými prostriedkami ako tými, ktoré si zvolili vo vyhlásení verejného obstarávania.

 • Ako mám predložiť ponuku?

  Odpoveď:

  Na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní nepoužívajte systém TRANSPAREX. Verejní obstarávatelia nie sú z pohľadu §20 zákona o verejnom obstarávaní oprávnení prijať ponuku, ktorá bola doručená iným ako vopred stanoveným spôsobom, t.j. na predloženie ponuky ste povinní využiť ten informačný systém, ktorý určil verejný obstarávateľ.

  V prípade potreby konzultácií vo verejnom obstarávaní využite naše doplnkové služby a obráťte sa na profesionálov. Kontaktujte nás na support@transparex.sk

Balíčky a platba

 • Ako kúpim platený balík?

  Odpoveď:

  Po výbere plateného balíka môžte realizovať objednávku priamo v profile organizácie alebo kliknite na stránku „Cenník“. V prípade potreby konzultácií s našim obchodným oddelením využite možnosť telefonického kontaktu alebo nám zanechajte správu a my sa Vám obratom ozveme.

   

 • Pre ktorý platený balík sa mám rozhodnúť?

  Odpoveď:

  Vyberte si balík podľa ponúkaných funkcionalít. V prípade ak si zakúpite nižší balík a počas jeho platnosti vznikne potreba kúpy vyššieho balíka, využite možnosť doplatku a prejdite na vyšší balík úhradou len rozdielu cien.

  Ak budete potrebovať pomoc alebo zodpovedať akékoľvek otázky, neváhajte využiť telefonický kontakt alebo nám zanechajte správu a my sa Vám obratom ozveme.

 • Môžem platiť kartou cez online platobnú bránu?

  Odpoveď:

  Nie, systém TRANSPAREX neponúka možnosť úhrady online platbou. 

 • Ako vytvorím objednávku?

  Odpoveď:

  Objednávku vytvorí registrovaný používateľ na stránke „Cenník“. Následne sa Vám zobrazí objednávkový formulár.

  Objednávku môžete vytvoriť na fyzickú alebo právnickú osobu. Po zadaní fakturačných údajov bude na Váš kontaktný email odoslaná predfaktúra s povinnosťou platby. Vystavenie objednávky je považované za uzatvorenie zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb.

 • Je predfaktúra záväzná?

  Odpoveď:

  Áno, vytvorenie a potvrdenie objednávky predstavuje vznik zmluvného vzťahu medzi používateľom a poskytovateľom služieb. Na základe objednávky bude používateľovi zaslaná predfaktúra s povinnosťou platby. Po jej úhrade poskytovateľ sprístupní objednané služby.

 • Získali sme zľavový kupón, ako ho máme uplatniť?

  Odpoveď:

  Zľavový kupón je možné využiť pri vytváraní objednávky. Zadaním kódu Vám bude doručená predfaktúra s odpočítaním príslušnej zľavy. V prípade ak máte zľavový kód so 100% zľavou, bude Vám doručená faktúra s nulovou cenou na úhradu a zároveň, služby poskytovateľa budú sprístupnené obratom po vystavení takejto objednávky.

 • Môžem získať skúšobnú verziu zadarmo?

  Odpoveď:

  Pre vyskúšanie funkcionalít TRANSPAREX nie je nevyhnutná skúšobná verzia. Každý používateľ sa môže so samotným systémom a jeho funkcionalitami zoznámiť priamo, avšak informácie, ktoré sú predmetom obchodného vzťahu nebudú neplatiacim používateľom sprístupnené.

  Pre riešenie individuálnych prípadov kontaktujte podporu na support@transparex.sk

 • Môžem vytvoriť objednávku pre viacero používateľo súčasne?

  New FAQ : Answer

 • Ako môžem zakúpiť doplnkové služby?

  Odpoveď:

  Doplnkové služby objednáte prostredníctvom kontaktovania nášho obchodného oddelenia, prípadne zanechaním správy cez kontaktný formulár alebo support@transparex.sk. Niektoré z doplnkových služieb sú účtované podľa reálne odpracovaných osobohodín našich pracovníkov, preto je nevyhnutné pred samotným objednaním služieb prekonzultovať ich odhadovaný rozsah a špecifikáciu potrieb zákazníka. Pre zodpovedanie všetkých otázok a nastavenie rozsahu služieb sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Správy

 • Kto môže odosielať správy?

  Odpoveď:

  Odosielať a čítať správy môžu len právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia. Toto obmedzenie sme zaviedli z dôvodu eliminácie nevyžiadanej pošty. Systém TRANSPAREX ako sociálna sieť združuje podnikateľské subjekty a má ambíciu pomáhať rozvíjať obchodné vzťahy.

 • Môžem odosielať hromadné správy?

  Odpoveď:

  Áno, každý oprávnený používateľ môže odosielať hromadné správy bez obmedzenia počtu prijímateľov.

 • Môžem preposlať doručenú správu na svoj osobný e-mail?

  Odpoveď:

  Nie, systém TRANSPAREX neumožňuje preposielanie mailov tretím stranám resp. na osobné/firemné mailové adresy.

 • Je možné zablokovať odosielateľa?

  New FAQ : Answer

 • Ako zistím, že som dostal správu?

  Odpoveď:

  Registrovaný používateľ, ktorý má pridelenú organizáciu bude na kontaktný email notifikovaný o novej doručenej pošte.

  V prípade odoslania pošty subjektu, ktorý nemá registrovaného používateľa, budú takýto subjekt kontaktovať naši obchodní zástupcovia. Upozorňujeme, že naši pracovníci nemajú prístup k obsahu správy, systém však administrátorov stránky upozorní o doručenej pošte nevalidovanému subjektu.

 • Aká je bezpečnosť komunikácie medzi používateľmi?

  Odpoveď:

  Prenos komunikácie je šifrovaný a rovnako sú šifrované aj ukladané správy. Administrátor stránky ani poskytovateľ služieb správy nedokážu prečítať. Rovnako sa k obsahu správ nemôžu dostať ani akékoľvek tretie strany a to ani v prípade záujmu oprávnených orgánov.

Návštevnosť profilu

 • Odpoveď:

  Návštevnosť profilu nie je technicky obmedzená. Stránku Vašej organizácie môže navštíviť ktokoľvek.

 • Odpoveď:

  TRANSPAREX ponúka každému používateľovi, ktorý je pridelený ku konkrétnej organizácii prehľad návštevnosti s vizualizáciou času a poštu návštev. Rovnako je možné sledovať kto, kedy a koľko krát profil organizácie navštívil.

  V prípade ak profil navštívili neregistrovaní alebo registrovaní ale nevalidovaní používatelia (t.j. používatelia bez práv ku konkrétnej organizácii), v štatistike návštev budú zobrazené len počty návštev bez identifikácie návštevníka.